วิสัยทัศน์

          เป็นผู้นำในด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนกีฬา

จังหวัดสุพรรณบุรี

 

พันธกิจ     

          1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

          2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ    

          3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านศาสตร์กีฬา และวิชาการ

          4. ส่งเสริม สนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

          6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

          7. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการแก่ชุมชนและสังคม

          8. สร้างความร่วมมือด้านกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน