วิสัยทัศน์ (VISION)

          เป็นผู้นำในด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

พันธกิจ (MISSION)

          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

      2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

      3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านกีฬา และวิชาการ

      4. ส่งเสริม สนับสนุนการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

      5. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย สุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

      6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      7. ส่งเสริม สนับสนุน การให้บริการ แก่ชุมชนและสังคม

      8. สร้างความร่วมมือด้านกีฬากับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน