คำขวัญ      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม  นำการกีฬา

  

อัตลักษณ์       กีฬาดี  มีคุณธรรม

 คติพจน์          กยิรา   เจ   กยิรา   เถนํ  

                       "ทำอะไร   ทำจริง"

 

ปรัชญา           กีฬาเป็นเลิศ  ก่อเกิดการศึกษา  พัฒนาคุณธรรม