ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพตามชนิดกีฬาที่สมัครสอบ)

เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2565

aa1.jpg

aa2.jpg

aa3.jpg

aa4.jpg

aa5.jpg

aa6.jpg

aa7.jpg

aa8.jpg

aa9.jpg

aa10.jpg

aa11.jpg