ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคาซื้อครุภัณฎ์ประกอบอาคารหอพัก

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

dorm 1.jpg

dorm 2.jpg