ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๒ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cc.jpg

dd.jpg