ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

aa.jpg

 

bb.jpg